Reglement 2023

Elke deelnemer aan de Truckersquiz 2024 aanvaardt onderstaande voorwaarden, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en het AWSR (Agence walonne pour la Sécurité Routière).

Artikel 1: principe

De Truckersquiz 2024 is een sensibiliserende wedstrijd van de VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. De organisator heeft steeds het recht het wedstrijdreglement van de Truckersquiz 2024 te wijzigen.

Artikel 2: wie kan deelnemen?

Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk voor iedereen. Enkel meerderjarige deelnemers met een verblijfplaats in België kunnen prijzen winnen. De deelnemer verleent de VSV het recht de juistheid van de door hem opgegeven identiteitsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum en e-mailadres) te controleren in het belang van de wedstrijd en om fraude te voorkomen. Wanneer zou blijken dat de door de deelnemer opgegeven informatie niet correct is, heeft dit onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.

De werknemers van de VSV en hun familieleden tot in de 2de graad komen niet in aanmerking voor prijzen. Hetzelfde geldt voor de medewerkers van de bedrijven en partnerorganisaties die betrokken zijn bij het inhoudelijke aspect van de Truckersquiz.

Artikel 3: hoe deelnemen?

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis, en kan alleen online op www.truckersquiz.be. De wedstrijd start op 3 juni 2024 om 00.01 uur en wordt afgesloten op 3 juli 2024 om 23.59 uur.

Artikel 4: wedstrijdverloop

De quiz kan gespeeld worden in het Nederlands of het Frans. De deelnemer kan de taal kiezen.

Vervolgens krijgt de deelnemer 10 meerkeuzevragen. Die vragen hebben betrekking op de wegcode voor vrachtwagenchauffeurs, code 95 en andere verkeersveiligheidsthema’s voor de transportsector. Antwoorden kan door telkens 1 van de 2 of 3 antwoordmogelijkheden aan te klikken. Meteen na het beantwoorden van de vraag krijgt de deelnemer te zien of zijn antwoord juist of fout was, met de bijhorende feedback. Door te klikken op ‘volgende vraag’ gaat hij over naar de volgende vraag. De vragen worden willekeurig gekozen uit een ruime vragenpool. Elke deelnemer heeft dus een ‘persoonlijke’ wedstrijdquiz die kan verschillen van die van andere deelnemers. Elke vraag moet beantwoord worden binnen een tijdslimiet van 30 seconden. De tijd wordt aangegeven met een aflopende timer. Wordt de tijdslimiet overschreden, dan wordt de vraag als onbeantwoord (en dus fout) beschouwd.

Na het beantwoorden van alle wedstrijdvragen, wordt de deelnemer, afhankelijk van zijn score, naar een nieuwe pagina gestuurd. Deelnemers die kans willen maken op een prijs:

 1. moeten minstens 7/10 halen;
 2. moeten hun registratie vervolledigen met de volgende gegevens: voornaam, naam, e-mailadres, aanvinken dat je minstens 18 jaar bent. Het opgeven van valse, foutieve of onvolledige gegevens, zal de deelnemer elke kans op een prijs ontnemen;
 3. moeten de twee aanvullende persoonlijk vragen (bezit Rijbewijs C/CE en werkzaam in de transportsector) beantwoorden;
 4. moeten het reglement van de Truckersquiz accepteren;
 5. moeten de tweeledige schiftingsvraag volledig beantwoorden.

Elke deelnemer mag slechts met 1 e-mailadres, dat hem toebehoort, deelnemen aan de wedstrijd. Bij vermoeden van identiteitsvervalsing kan een quizzer uitgesloten worden van de wedstrijd en het recht op een prijs. Iedere speler kan zo vaak deelnemen als hij wil en kan zo zijn score verbeteren. De beste score van al zijn spelkansen wordt definitief geregistreerd en telt mee in de eindranking.

Artikel 5: schiftingsvraag

Het antwoord op de 1ste schiftingsvraag bepaalt je plaats in de rangschikking van de winnaars. Bij ex aequo wordt gekeken naar het antwoord op de 2de schiftingsvraag.

Artikel 6: toekenning en verdeling van de prijzen

We maken de deelnemers bekend zo snel mogelijk na afloop en ten laatste op 15 juli 2024. De winnaars krijgen 2 weken tijd om te reageren. Nadien beslist de VSV wat er met de prijs gebeurt.

De VSV vraagt de deelnemers hun volledige gegevens op te geven, om de praktische afhandeling mogelijk te maken. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van correcte identiteits- en adresgegevens. De hoofdprijzen overhandigen we enkel na vertoon van de identiteitskaart. De gegevens op de identiteitskaart moeten overeenstemmen met de gegevens op het ingevulde deelnameformulier.

De winnaar laat de VSV ook toe om een foto te nemen en foto en naam te verspreiden via sociale media en eventueel een persbericht.

De overige prijzen worden éénmalig op naam verzonden naar het adres dat door de deelnemer is opgegeven of via e-mail, afhankelijk van de prijs. De VSV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van partners of Bpost met betrekking tot defecten en tekortkomingen aan of het niet afleveren van de prijzen. De VSV zal niet verplicht zijn, mocht de leverancier in gebreke blijven op dit vlak, een andere prijs te overhandigen. De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

De Truckersquiz is een samenwerking tussen de VSV en AWSR. De verdeling van de prijzen gebeurt op basis van de taal waarin je deelneemt aan de quiz. De VSV zorgt voor de prijzen voor Nederlandstalige quizzers, AWSR voor de prijzen voor deelnemers die in het Frans deelnemen. Het toekennen van de prijzen gebeurt door de VSV en AWSR en ligt niet ter discussie.

Artikel 7: kennisgeving van de resultaten

De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht door de VSV zo spoedig mogelijk na 3 juli 2024.

Artikel 8: algemene bepalingen

 • Over de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, telefonisch noch schriftelijk.
 • De VSV is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen tijdens deze wedstrijd, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door de VSV.
 • Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren.
 • De VSV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge van overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast te worden, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.
 • In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de VSV zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.
 • Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige reglement van de Truckersquiz 2023, en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury en de wedstrijdleiding. Beroep daartegen is niet mogelijk.

Een exemplaar van dit reglement Truckersquiz 2024 kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op de website www.truckersquiz.be.

Artikel 9: bedrijven en organisaties

Bedrijven en openbare instellingen kunnen deelnemen door zich in te schrijven via de website www.truckersquiz.be/bedrijven. Gepersonaliseerde URL’s voor hun bedrijf worden hen vervolgens in het Nederlands en het Frans toegewezen.

Alle werknemers die via hun bedrijfs-URL aan de quiz deelnemen, kunnen dezelfde prijzen winnen als de prijzen die te winnen zijn bij de quiz voor het grote publiek.

De Truckersquiz is een samenwerking tussen de VSV en het AWSR. De verdeling van prijzen voor bedrijven tussen de VSV en het AWSR vindt plaats op basis van de taal waarin de contactpersoon het bedrijf heeft aangemeld. Deze keuze kan geen aanleiding geven tot enige discussie.

Daarnaast zullen onder de bedrijven met minimaal tien medewerkers die volledig hebben deelgenomen aan de quiz via de bedrijfs-URL en waarvan de gemiddelde score minimaal 7/10 is, drie bedrijven een prijs “bedrijf” winnen. Voor bedrijven met minder dan tien werknemers moet het deelnamepercentage aan de quiz in het bedrijf minimaal 50% zijn om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen. De gemiddelde score van minimaal 7/10 moet worden behaald.

Deelnemende bedrijven kunnen de statistieken volgen gedurende de hele duur van de wedstrijd (via identificatie). Na afloop van de quiz kunnen ze via hun identificatiepagina een rapport met hun resultaten downloaden. Alleen de namen en scores van deelnemers die geslaagd zijn voor de quiz (7/10) verschijnen in het rapport.

Binnen het bedrijf kan de quiz naar wens worden uitgevoerd in een van de 2 beschikbare talen. Het verslag wordt geschreven in de taal gekozen bij inschrijving voor de quiz.

Aan het einde van de wedstrijd wordt de top 10 aangepast op basis van de antwoorden op de deelvragen.

De winnaar is degene die het dichtst bij de schiftingsvraag heeft geantwoord. Bij een tweede gelijkspel is het antwoord op de tweede schiftingsvraag doorslaggevend.

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug